Written by Administrator

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2564

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 2 13 16
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 4 17 21

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564*
หมายเหตุ - ครูกรรนิการ์ ระหว่างบ้าน  เกษียณอายุราชการ

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 2 14 16
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 4 18 22

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564*

 

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร ฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |