Written by Administrator

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
ปีการศึกษา 2562

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 1 15 16
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 3 19 22

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563*
หมายเหตุ - รับย้ายครูยุพดี ศรีอินทร์จันทร์

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ 1 14 15
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 3 18 21

*ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562*
หมายเหตุ - ครูชัยรัตน์ สุขพลาย ครูอัตราจ้างบรรจุเป็นครูผู้ช่วย, ครูอติชัย ทุมทอง เป็นครูอัตราจ้าง

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ - 14 14
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 2 18 20

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562*
หมายเหตุ - ครูสมใจ เลียบวัน  เกษียณอายุราชการ

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ - 15 15
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 2 19 21

*ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562*
หมายเหตุ - ครูกมลรัตน์ สุ่นสี บรรจุเป็นครูผู้ช่วย

 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1
2 ครูประจำการ - 14 14
3 ครูอัตราจ้าง 1 2 3
4 ธุรการโรงเรียน - 1 1
5 นักการภารโรง 1 - 1
รวม 2 18 20

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562*

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร ฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 |