Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรี
ครู

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวแสงเดือน สระสำราญ
ครูชำนาญการ
 
นางกลอยใจ ระหว่างบ้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวณรรธวรรณ นาคนคร
ครูอัตราจ้าง
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรี
ครู

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรี
ครู

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรี
ครู
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอนุทิดา นกงาม
ครูผู้ช่วย 

นางสาวอนุทิดา นกงาม
ครูผู้ช่วย 

นางสาวอนุทิดา นกงาม
ครูผู้ช่วย