Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
สาระ ทัศนศิลป์


นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู
สาระ ดนตรี/นาฏศิลป์


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
สาระ ทัศนศิลป์


นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู
สาระ ดนตรี/นาฏศิลป์


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
สาระ ทัศนศิลป์


นางสาวกานติ์ชนิต พานเพชร
ครู
สาระ ดนตรี/นาฏศิลป์
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางสาวอนุธิดา นกงาม
ครูผู้ช่วย
สาระ ทัศนศิลป์


นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สาระ ดนตรี/นาฏศิลป์


นางสาวอนุธิดา นกงาม
ครูผู้ช่วย
สาระ ทัศนศิลป์


นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สาระ ดนตรี/นาฏศิลป์


นางสาวอนุธิดา นกงาม
ครูผู้ช่วย
สาระ ทัศนศิลป์


นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สาระ ดนตรี/นาฏศิลป์