Written by Administrator

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562

คลิกชมผลการแข่งขัน

 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วันที่ 26 ตุลาคม 2562

คลิกชมผลการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9 (บางแก้ว) : วันที่ 27 ตุลาคม 2562

คลิกชมผลการแข่งขัน

ลิงค์เว็บไซต์การแข่งขันระดับต่าง ๆ
*****************

เว็บการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9 | เว็บการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 |
เว็บการแข่งขันระดับชาติ (สพป.) ภาคกลางและภาคตะดวันออก |

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
**คุณครูสามารถพิมพ์เกียรติบัตรระดับกลุ่มเครือข่าย  ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติได้แล้วนะคะ**

ระดับ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัติกรรมการตัดสิน
กลุ่มเครือข่าย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เขตพื้นที่

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ชาติ

ดาวน์โหลด

-


 

ภาพถ่ายกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562
*****************

ระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 9  (วันที่ 27 กันยายน 2562) | ชมภาพกิจกรรม |
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  (วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562) | ชมภาพกิจกรรม |
 ระดับชาติภาคกลางและภาคตะดวันออก   (วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562) | ชมภาพกิจกรรม |