Written by Administrator

 ประวัติโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 

 

          โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เดิมมีชื่อว่า  "โรงเรียนวัดโคมนาราม"  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.2465  โดยหลวงชำนาญ
นิกรกิจ  นายอำเภอบ้านแหลมในขณะนั้น  พร้อมด้วยนายน้อม  เศวตรุนทร์  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  โดยอาศัยศาลาการเปรียญ
วัดโคมนารามเป็นสถานที่เรียน  จัดการสอน  5  ชั้นเรียน  ตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

          พ.ศ.2509  โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  และย้ายมาตั้งในที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลบางแก้ว
เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมน้ำกัดเซาะ

          พ.ศ.2510  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโคมนาราม  เป็น  "โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)" 
โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 280,000 บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

          พ.ศ.2518  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

          พ.ศ.2534  โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ