Written by Administrator

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง วาระที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเหยื้อน  ปลุกปลื้ม ครูใหญ่ พ.ศ.2465 - 2480
2 นายวินัย  พิทักษ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2481 - 2512
3
นายพิณ  อินพันทัง
ครูใหญ่ พ.ศ.2512 - 2525
4
นายสมเกียรติ  อนุกูล
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2526 - 2533
5
นายวินัย  คุ้มครอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2533 - 2543
6
นายสุวัฒน์  จิรประเสริฐวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2543 - 2552
7
นายบำรุง  ม่วงไหมทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2552 - 2558
8
นายไพฑูรย์  เลียบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2558 - 2560
9
นางวรรณา บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน