Written by Administrator

เพื่อความครบถ้วนในการแสดงผลของข้อมูล
การชมหน้าเว็บเพจ "ครูผู้สอน" ในโทรศัพท์
คลิกที่นี่

 ครูประจำชั้นระดับการศึกษาปฐมวัย 

น.ส.ไพลิน ทิพย์ทิม
ตำแหน่ง  
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

น.ส.รัชดา เกตุแก้ว
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

 ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา 

นางขันเชิง กิ่งไม้กลาง
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางหทัย เรืองทิพย์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกลอยใจ ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ  
ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.แสงเดือน สระสำราญ
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนลินี โชติรักษ์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  

 ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา 

นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
ชำนาญการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางจินตนา มาลี
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 ครูพิเศษ 

นางเกษร ปานมณี
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

น.ส.พิมพันธุ์ จันทะทัง
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ
 
นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรีตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
วิทยฐานะ 
-ไม่มี-

นายชัยรัตน์ สุขพลาย
ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

นายจักกริช เทียมเมือง
ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

น.ส.วิไลวรรณ ทองรุ่ง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
 
นายอติชัย ทุมทอง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
 

 

 ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 
 
น.ส.บรรจง กายนาคา
ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

  

 

 ข้อมูลครูผู้สอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา

| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 |