Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวแสงเดือน สระสำราญ
ครูชำนาญการ


นางกลอยใจ ระหว่างบ้าน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนราศักดิ์ เชิญเชื้อ
ครู
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาวณรรธวรรณ นาคนคร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณรรธวรรณ นาคนคร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณรรธวรรณ นาคนคร
ครูอัตราจ้าง
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
วิชา การงานอาชีพ


นายสันติ วงษ์สุนทร
ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษา


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
วิชา การงานอาชีพ


นายสันติ วงษ์สุนทร
ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษา


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
วิชา การงานอาชีพ


..................
ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
หลักสูตรระยะสั้น