Written by Administrator
พิธีมอบวุฒิบัติและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและกาศนียบัติแก่นักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
นายเอกชัย เตียเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็น
ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม 
  
กิจกรรมการประกวดสวนมนต์หมู่ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เข้าร่วมการ 
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ วัดใหญ่
สุวรรณารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
>> ทีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทน
     ไปแข่งขันในระดับภาค ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม 
>> ทีมชายล้วน ได้รับรางวัลชมเชย

ชมภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมน้องส่งพี่ที่ บ.ก.  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรม "น้องส่งพี่ที่ บ.ก."  ประจำปี
การศึกษา 2561 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสำเร็จการศึกษาเร็ว ๆ นี้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 11 มีนาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม 
 
พิธีปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี  
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี
สำรอง  สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 11 มีนาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม 
 
มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาให้กับ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี โท และเอก  ประจำปี
การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2562
ชมภาพกิจกรรม 
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562 
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์การเลือกตั้งปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ให้ประชาชนในชุมชนบางแก้วออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่
24 มีนาคม พ.ศ.2562 นี้ 
ณ ชุมชนบางแก้ว 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
อัลบัม#1 ทำป้ายและแผ่นพับรณรงค์การเลือกตั้ง <<คลิกชมภาพ>>
อัลบัม#2 เดินรณรงค์เลือกตั้ง <<คลิกชมภาพ>>
กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้งแก่นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 เพื่อเป็นการสื่อสารผ่านนักเรียน
ไปยังผู้ปกครองและประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   

 ชมภาพกิจกรรม 
 

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   

ชมภาพกิจกรรม 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรม
เวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 
ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว)  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ชมภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน จ.ตาก - จ.สุโขทัย - จ.พิษณุโลก 
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอ
บ้านแหลม 
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตาก  จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดพิษณุโลก  
ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
อัลบัม#1 >> วันที่ 14 ก.พ. 62 ณ จ.ตาก <<คลิกชมภาพ>>
อัลบัม#2 >> วันที่ 15 ก.พ. 62 ณ จ.สุโขทัย <<คลิกชมภาพ>>
อัลบัม#3 >> วันที่ 16 ก.พ. 62 ณ จ.สุโขทัย <<คลิกชมภาพ>>
อัลบัม#4 >> รวมรูปภาพจากกล้องถ่ายรูป <<คลิกชมภาพ>>
งานชุมนุมลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสำรอง สามัญ
และ
สามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ณ โรงเรียน
บัานบางแก้ว ฯ ระหว่าง
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
 ชมภาพกิจกรรม 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
อัลบัม#1 >> พิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม | พิธีเปิดประชุมกอง
                   รอบเสาธง | พิธีลอดท้องเสือ  <<คลิกชมภาพ>>
อัลบัม#2 >> กิจกรรมนันทนาการ | รับประทานอาหารกลางวัน |
                   กิจกรรมผจญภัยตามฐาน  <<คลิกชมภาพ>>
อัลบัม#3 >> กิจกรรมสร้างที่พัก | กิจกรรมประกอบอาหารชาวค่าย |
                   กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ (การแสดงซูลู , การแสดง
                   ของลูกเสือ-เนตรนารี)  <<คลิกชมภาพ>>
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
อัลบัม#4 >> กิจกรรมเดินทางไกล | พิธีปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม |
                   พิธีปิดประชุมกองรอบเสาธง <<คลิกชมภาพ>>
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
อัลบัม#5 >> 
รวมภาพจากโทรศัพท์มือถือ <<คลิกชมภาพ>>

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมวันครู
ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม 

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
นางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ได้มอบเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2561
จำนวน 17 ทุน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

 
ชมภาพกิจกรรม 

วันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.บางแก้ว
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้าน
บางแก้ว ฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2562 กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ร่วมกิจกรรม
พบปะสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่
ประจำปี 2562 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

อ.บ้านแหลม จ.เพชบุรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

ส่งครูเขมจิรา เจริญยิ่ง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ได้เดินทางไปส่ง
ครูเขมจิรา เจริญยิ่ง ณ โรงเรียน
บ้านอ่างศิลา อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ไปบรรจุแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม "เปิดฟ้า ตามหาดาว"
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดฟ้า ตามหาดาว"
เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
 ชมภาพกิจกรรม

เลี้ยงส่งครูเก่า ต้อนรับครูใหม่
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ
จัดงานเลี้ยงส่งครูเก่าที่ได้รับคำสั่งให้ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครู 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน และเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมา
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ 
จำนวน 2 คน ณ ร้านไอติม
สะท้านตับ 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
 ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองมอญ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
โรงเรียนคุณธรรม  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
 ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม "วันคริสต์มาส"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 ชมภาพกิจกรรม

ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ ร่วมโครงการ
จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กับองค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว เพื่อพัฒนาชุมชนโดยการช่วยเก็บขยะริมถนนตั้งแต่
อบต.บางแก้ว ถึง โรงเรียน 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

  ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว-บางตะบูน จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายครูเชียร
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
ชมภาพกิจกรรม 
กิจกรรม "วันสำคัญของชาติ" ประจำปี 2561 
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ พร้อมใจกัน
จัดและร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาส 1.เป็นวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 
ชมภาพกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง  
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับ
ภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561

 ชมภาพกิจกรรม 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน
ที่ 2/2561 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย การดำเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งได้พบครูประจำชั้นเพื่อ
รับทราบผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ชมภาพกิจกรรม  
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบุรี
เขต 1 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561
 ชมภาพกิจกรรม