Written by Administrator

 

 ครูประจำชั้นระดับการศึกษาปฐมวัย 

น.ส.ไพลิน ทิพย์ทิม
ตำแหน่ง  
ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ  -ไม่มี-
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

น.ส.รัชดา เกตุแก้ว
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

 ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา 

นางขันเชิง กิ่งไม้กลาง
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกลอยใจ ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

น.ส.วิไลวรรณ ทองรุ่ง
ตำแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง  
วิทยฐานะ  -ไม่มี-
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกมลรัตน์ สุ่นศรี
ตำแหน่ง 
ครู คศ.1  
วิทยฐานะ 
-ไม่มี-
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนลินี โชติรักษ์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  

 ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา 

นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ตำแหน่ง 
ครู คศ.1  
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ  
ชำนาญการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางจินตนา มาลี
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 ครูพิเศษ 

น.ส.พิมพันธุ์ จันทะทัง
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ

น.ส.แสงเดือน สระสำราญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ

นายชัยรัตน์ สุขพลาย
ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-

นายจักกริช เทียมเมือง
ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ  
-ไม่มี-
   

 

  หมายเหตุ ปีการศึกษา 2565 

 
นางเกษร ปานมณี
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2565


นางหทัย เรืองทิพย์
ตำแหน่ง 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ

ย้ายสถานศึกษา
31 ตุลาคม 2565

 
นายอติชัย ทุมทอง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

ลาออก
31 ตุลาคม 2565

  

 

 ข้อมูลครูผู้สอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา

| ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565