Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ

 
นายจักกริช เทียมเมือง
ครู

 
นายจักกริช เทียมเมือง
ครู
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
สาระ วิทยาศาสตร์


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
สาระ เทคโนโลยี


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
สาระ วิทยาศาสตร์


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
สาระ เทคโนโลยี


นางนลินี โชติรักษ์
ครูชำนาญการ
สาระ วิทยาศาสตร์


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
สาระ เทคโนโลยี

   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายจักกริช เทียมเมือง
ครู
วิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
วิชา วิทยาการคำนวณ
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี


นายจักกริช เทียมเมือง
ครู
วิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
วิชา วิทยาการคำนวณ
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี


นายจักกริช เทียมเมือง
ครู
วิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง
ครูชำนาญการ
วิชา วิทยาการคำนวณ
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี