Written by Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ครูชำนาญการ

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ครูชำนาญการ


นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ครูชำนาญการ


นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ครูชำนาญการ
   
     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ครูชำนาญการ

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ครูชำนาญการ

นางยุพดี ศรีอินทร์จันทร์
ครูชำนาญการ
   
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ครูชำนาญการ

นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ครูชำนาญการ

นางวิจิตรา ประทีปพิชัย
ครูชำนาญการ