หน้าแรก

Written by Administrator

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(Teacher & School Quality Program: TSQP)  รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2B) 
โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต


กิจกรรม : สร้างความเข้าใจหรือการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ

ลำดับ กิจกรรม ชมภาพกิจกรรม
1. ผู้บริหาร ครูวิชาการ และตัวแทนครูแต่ละระดับชั้นร่วมกิจกรรม
เปิดห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ Lesson Study : LS 

ผ่านชุมชนการเรียนรู้ PLC ณ โรงเรียนวัดไทรทองฯ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
คลิก
2. ตัวแทนคณะครูร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ TSQP 
ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  
วันที่ 27 สิงหาคม 2563
-
3. ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน
รับการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียน TSQP โดยโค้ชทั้ง 3 ท่าน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  วันที่ 3 กันยายน 2563
คลิก

 

กิจกรรม : การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมโรงเรียนของโค้ช (Q-Coach)

ลำดับ กิจกรรม ชมภาพกิจกรรม
1. ประชุม PLC ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2563
คลิก
2. ประชุม PLC ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
คลิก

 

กิจกรรม : การดำเนินกิจกรรม PLC ของโรงเรียน (Q-PLC)

ลำดับ กิจกรรม ชมภาพกิจกรรม
1. ประชุม PLC ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  
เรื่อง  ข้าวเกรียบจากสาหร่ายพวงองุ่น

ครั้งที่ 1  

ครั้งที่ 2  
-
2. ประชุม PLC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เรื่อง  เทียนหอมไล่ยุง
ครั้งที่ 1  
ครั้งที่ 2  
-
3. ประชุม PLC ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เรื่อง  เทียนเจล
ครั้งที่ 1  
ครั้งที่ 2  
-
4. ประชุม PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เรื่อง สบู่จากสาหร่ายพวงองุ่น

ครั้งที่ 1  วันที่ 28 กันยายน 2563
ครั้งที่ 2  วันที่ 5 ตุลาคม 2563
-

 

กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่าย (Q-Network)

ลำดับ กิจกรรม ชมภาพกิจกรรม
1. ร่วมกิจกรรม KM Node 4 เพชรบุรี-ชลบุรี  และนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 6Process ของ OECD
ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  วันที่ 24 ตุลาคม 2563
คลิก

 

กิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตามแนวทางของ OECD (Q-Classroom)
เปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 :
 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ชั้น เอกสาร
การจัดการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดชั้นเรียน  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - คลิก
กิจกรรมในห้องประชุม วันที่ 16 ตุลาคม 2563  - คลิก
อนุบาลปีที่ 1-2  วันที่ 16 ตุลาคม 2563  คลิก คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 คลิก คลิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 คลิก คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 คลิก คลิก